ПРОГРАМ РАДА СА ТАЛЕНТОВАНИМ И НАДАРЕНИМ УЧЕНИЦИМА

Рад са даровитим ученицима се одвија кроз следеће етапе:

 1. ИДЕНТИФИКАЦИЈА- Оснаживање  наставника за препознавање талентованих ученика и сигнализирање одељењском старешини, родитељу, ПП служби, Стручном тиму за инклузивно образовање. Селекција се врши кроз психолошке тестове и тестове знања.
 2.  ОБРАЗОВНА РЕШЕЊА Када се изврши идентификација надарених/талентованих ученика и одреди се степен/ниво на коме ће се радити са њима, планиране активности могу бити следеће, зависно од конкретног случаја:
 • ВАН РЕДОВНЕ НАСТАВЕ – слободне активности (секције); додатна настава из појединих предмета; истраживачке станице, семинари, летњи кампови и слично
 • У РЕДОВНОЈ НАСТАВИ – коришћење напреднијих уџбеника и прилика да брже прође кроз базично градиво; самосталан истраживачки рад – рад са ментором;  сложенији задаци,; флексибилни временско-просторни услови за рад; едукативни излети и посете различитим институцијама; гостујући предавачи.

 Развијати код ученика доживљај да се његове способности виде, цене и подржавају, као и прилику да комуницира са својим интелектуалним вршњацима.

 1. МОТИВИСАЊЕ НАПРЕДНИХ И ТАЛЕНТОВАНИХ УЧЕНИКА
 • јавно похваљивање, кроз књигу обавештења, сајт или школски часопис, друге медије
 • укључивање у презентацију Школе
 • вршњачка едукација
 • постављање талентованих у улогу оних који и сами едукују друге ученике
 • вођење часа
 • учешће на Сајму образовања

 

ПРОГРАМ ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИМА ЈЕ ПОТРЕБНА ДОДАТНА ПОДРШКА

Овај програм се остварује кроз рад Стручног актива за инклузивно образовање, Тима за заштиту ученика од дискриминације, злостављања и занемаривања, кроз мере превенције осипања ученика…

ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ

У области здравствене превенције радиће се се са циљем изграђивања телесно, психички и социјално здраве и зреле личности оспособљене да се брине за очување, заштиту и унапређење сопственог здравља и здравља других људи. Притом се мора имати у виду да је школа само један од многобројних фактора који дају допринос развоју личности ученика.

ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ

Циљ рада на професионалној оријентацији у средњој школи је подстицање професионалног развоја ученика и пружање помоћи појединцу да формира реалну слику о својим способностима, особинама личности, интересовањима  и да у односу на садржај, услове и захтеве појединих образовних профила и занимања што успешније планира свој професионални положај.

Професионална оријентација у школи одвија се током целе школске године, кроз наставне и ваннаставне активности.

Активности везане за професионалну оријентацију обухватају: професионално информисање, професионално васпитање и праћење развоја ученика.

У оквиру професионалног информисања, предметни наставници ће уз редован програм из својих стручних области пружати обавештења о карактеристикама појединих занимања.

Професионални развој пратиће се кроз рад одељењских заједница и одељењских старешина, као и кроз редован програм психологије и грађанског васпитања.

За ученике који постижу посебне резултате из појединих области, предвиђена је сарадња са Истраживачком станицом Петница, где ће у оквиру семинара имати могућност да се упознају са бројним занимањима.

Што се тиче професионалног информисања, врши се презентација виших школа и факултета.

ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Да би се сваки ученик  несметано физички и психички развијао, неопходно је да средина у којој живи буде здрава. Својим залагањем требало би да допринесе заштити и очувању своје околине, како би простор у коме живи био не само здрав, већ и естетски обликован. Обавеза свих радника школе је да ученицима указује на важност чувања и улепшавања животне средине, а самим тим и на чување њиховог здравља. То могу најбоље постићи уколико својим примерима и поступцима такође учествују у заштити и очувању животне средине.

Професор биологије ће у оквиру еколошке секције спроводити Програм едукције и подизање еколошке свести.

Циљеви:

1) Упознавање и едукација што већег броја људи о еколошким проблемима на глобалном и локалном нивоу

2) Разумевање проблема и могућности ангажовања институција, група, индивидуа у решавању еколошких проблема

3) Развој мотивације за конкретно деловање људи у очувању животног окружења.

ПРОГРАМ БЕЗБЕДНОСТИ

Да би се сваки ученик  несметано физички и психички развијао, неопходно је континуирано спроводити превентивне активности које доприносе јачању свести о значају безбедности.

ПРОГРАМ КАРИЈЕРНОГ ВОЂЕЊА И САВЕТОВАЊА УЧЕНИКА
ПРОГРАМ УКЉУЧИВАЊА РОДИТЕЉА, СТАРАТЕЉА У РАД ШКОЛЕ

Ради остваривања образовно-васпитних задатака и циљева и ради разматрања питања од заједничког интереса за живот и рад Школе, сталној сарадњи са родитељима биће посвећена посебна пажња и то:

 • кроз појединачне сусрете одељењских старешина, стручних сарадника школе и родитеља, који ће се организовати према плану рада одељењских старешина;
 • на родитељским састанцима одељења, који ће се одржавати према потреби, а најмање пет пута у току године, и то на почетку школске године, на крају класификационих периода и на крају наставне године.
 • стручни сардник школе ће посебну пажњу посветити сарадњи са родитељима, који ће својим стручним и саветодавним радом помагати решавању социјалних и других проблема ученика и породице.
 • стручни сарадник имаће увид у социо-економску структуру ученика и предузимати одговарајуће мере да реши уочене проблеме.
 • Директор, у непосредном контакту са представницима родитеља у Савету родитеља, решаваће проблеме и омогућити спровођење одлука Савета које су у њиховој надлежности.
ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ДРУГИМ ШКОЛАМА, ПРИВРЕДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ДРУГИМ ИНСТИТУЦИЈАМА У ГРАДУ

Да би се образовна делатност  школе организовала као интегрални део привреде и друштва, да би задовољила захтеве и потребе локалне заједнице и обезбедила практичну наставу за ученике, неопходна је квалитена сарадња са привредним субјектима и свим важним институцијама у општини и шире.

Као и до сада, школа ће сарађивати са Културно просветном заједницом „Жупа“ и организоваће заједничке приредбе и такмичења предвиђена Годишњим планом. Наставиће се сарадња са Центром за социјални рад, пружањем података за ученике који су њихови корисници  и оне који ће тек постати. Школа сарађује са Домом здравља, у складу са програмом здравствене превенције, Црвеним крстом у акцијама добровољног давања крви и другим хуманитарним акцијама. Наставиће сарадњу са локалном самоуправом (или општинском управом)о питањима у вези са финансирањем и развојем школе и могућности увођења нових образовних профила и сарадњу са Школском управом, саветницима и инспекторима Министарства просвете.