Подручје рада: Гимназија
Тип: општи
Трајање: четири године
Циљ образовања: Циљ општег образовања је развој кључних компетенција неопходних за даље школовање и активну улогу грађанина за живот у савременом друштву. Пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког ученика у складу са његовим узрастом, развојним потребама и интересовањима.
Ученици се оспособљавају :

 • да самостално доносе одлуке о избору занимања и даљег образовања;
 • за решавање проблема, комуникацију и тимски рад;
 • за развијање позитивних људских вредности, свести о себи, стваралачких способности и критичког мишљења;
 • да самостално уче, самостално вреднују свој рад и изражавају сопствено мишљење;
 • за успостављање нулте толеранције на насиље, поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне равноправности, толеранцију и уважавање личности и различитости.
 • За развој свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне средине и еколошке етике
 • За разумевање и поштовање људских права, грађанских слобода
 • За живот у демократски уређеном друштву

Исход: Стицање компетенције за целоживотно учење
Лични и професионални развој појединца превасходно почива на његовој способности да управља процесом учења. Ученик ће бити у стању да:

 • иницира учење, да изабере стратегије учења и дизајнира контекст у којем учи, да прати и контролише напредак током учења, да управља учењем у складу са намерама и циљем који има.
 • да пронађе и асимилује нова знања и вештине, користећи претходно учење и ваншколско искуство. Свестан  процеса учења, могућности и тешкоћа у учењу, умеће да превазиђе тешкоће и да истраје у учењу.
 • примењује знања у различитим ситуацијама у зависности од карактеристика ситуације и сопствених циљева.

 

Комуникација

Ученик ће бити у стању да:

 • влада различитим модалитетима комуникације и користи их на сврсисходан и конструктиван начин када комуницира у приватном, јавном, образовном и професионалном контексту;
 • да користи на одговарајући и креативан начин појмове, језик и стил комуникације који су специфични за различите научне, техничке и уметничке дисциплине;
 • у комуникацији са другима  изрази себе (своје мишљење, осећања, ставове, вредности и идентитете) и да оствари своје циљеве на позитиван, конструктиван и аргументован начин поштујући и уважавајући другог.

 

Рад с подацима и информацијама

Ученик ће бити у стању да:

 • користи знања и вештине из различитих предмета да представи, прочита и протумачи податке користећи текст, бројеве, дијаграме и различите аудиовизуелне форме;
 •  користи различите изворе информација и података (библиотеке, медије, интернет, личну комуникацију, итд.) и критички разматра њихову поузданост и ваљаност. Ефикасно проналази, селектује и интегрише релевантне информације из различитих извора.

 

Дигитална компетенција

Ученик ће бити у стању да:

 • користи расположива средства из области информационо-комуникационих технологија (уређаје, софтверске производе, електронске комуникационе услуге и услуге које се користе путем електронских комуникација) на одговоран и критички начин ради ефикасног испуњавања постављених циљева и задатака у свакодневном животу, школовању и будућем послу. Приликом коришћења ИКТ-а свестан је ризика за сопствену и туђу сигурност и добробит и одговорним поступањем себе и друге штити од нежељених последица.

 

 Решавање проблема

 Ученикће бити у стању да:

 • ангажује своје индивидуалне капацитете, искуство других ученика, наставника и других особа из школског и ваншколског окружења, селективно и сврсисходно их користи, истрајава у решавању проблема и проналази/осмишљава делотворно решење за јасно или релативно јасно дефинисане проблемске ситуације за које не постоји очигледно решење, а које се јављају током учења и приликом учешћа у животу школе.

 

Сарадња 

Ученик ће бити у стању да:

 • у сарадњи са другима или као члан групе ангажује на заједничком решавању проблема или реализацији заједничких пројеката. Учествује у заједничким активностима на конструктиван, одговоран и креативан начин афирмишући дух међусобног поштовања, равноправности, солидарности и сарадње;
 • у процесу договарања уме да изрази своја осећања, уверења, ставове и предлоге;
 • подржава друге да изразе своје погледе, прихвата да су разлике у погледима предност групног рада и поштује друге који имају другачије погледе;
 • залаже се да се одлуке доносе заједнички на основу аргумената и прихваћених правила заједничког рада.

 

Одговорно учешће у демократском друштву

Ученик ће бити у стању да:

 •  активно, компетентно, критички и одговорно учествује у животу школе, заједница којима припада, као и у ширем демократском друштву, руководећи се правима и одговорностима које има као припадник заједнице и као грађанин;
 • својим активностима у заједници доприноси заштити и неговању људских и мањинских права, хуманистичких вредности и основних демократских вредности и принципа.

 

Одговоран однос према здрављу

Ученик ће бити у стању да:

 • просуђује релевантне околности и, по потреби, доноси одлуке и/или се укључује у активности значајне за превенцију болести и очување здравља;
 • својим понашањем, као појединац и део различитих група и заједница, промовише здравље, заштиту здравља и здраве стилове живота.

 

Одговоран однос према околини

Ученик ће бити у стању да:

 • увиди значај који природа има за одржавање живота на Земљи;
 • да разуме међузависности живог света, природних ресурса и климатских услова за одржање живота; очување његове разноврсности, еколошких станишта и климатских услова;
 • активно учествује у неговању здравих заједница;
 • да препозна како људске активности могу да унапреде или угрозе животну средину и одржив развој. Спреман је да се укључи у активности усмерене ка очувању окружења у којем живи, ради и учи.

 

Естетичка компетенција 

Ученик ће:

 • имати свест о вредности уметничких и културних дела и њиховог значаја за развој друштва;
 • имати свест о значају естетске димензије у свакодневном животу, имати критички однос према употреби и злоупотреби естетике;
 •  бити у стању да исказује опажања, осећања и идеје у вези са уметничким изразима у различитим медијима, да култивише културне навике, да изграђује аутономне естетске критеријуме и преференције и суди у скаду с њима.

 

Предузимљивост и предузетничка компетенција

 Ућеник ће бити у стању:

 • да се учи организационим вештинама и способностима, укључујући различите интерперсоналне вештине, као и организацију простора, управљање временом и новцем;
 • да планира и одлучује,  осмишљава пројекте у складу са унапред постављеним захтевима;
 • да се упозна са карактеристикама одређених послова и радних места. Волонтерски се ангажује и користи различите могућности за стицање радног искуства.

 Наставак школовања: Ученици који заврше Гимназију, општи смер, могу наставити школовање на свим државним и приватним факултетим

Изборни програм – Језик, медији и култура
Изборни програм – Примењене науке
Изборни програм – Појединац, група и друштво
Изборни програм – Образовање за одрживи развој