Упис у дом

ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА ПРИЈАВЉЕНИХ УЧЕНИКА  У ЈУЛСКОМ УПИСНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ  2020/2021 ГОД.  ЗА ДОМ УЧЕНИКА

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ  О КОНКУРСУ ЗА ПРИЈЕМ УЧЕНИКА У ДОМ

ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021 ГОДИНУ

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:

Кандидат приликом пријављивања на конкурс, уз пријаву на конкурс,  подноси установи следећу конкурсну  документацију (оригинална документа или оверене фотокопије):

 1. Пријава на конкурс (добија се у Дому, а може се преузети) пријава;
  • За ученике I разреда средњe школа: јавне исправе о завршеној основној школи (сведочанства о завршеним разредима од V до VIII и уверење о обављеном завршном испиту) и потврду о упису у средњу школу (за ученике који су уписани у I разред средње школе);
  • За ученике II, III и IV разреда: сведочанства о завршеном претходном разреду средње школе (за ученике који су уписани у II, III или IV разред средње школе);
 2. Уверење о приходима по члану породице од 01.01. до 31.03. текуће године, издато од стране надлежног општинског органа из места пребивалишта где његов родитељ, односно старатељ има пребивалиште ( да пребивалиште није мењано шест месеци пре објављивања конкурса)
 3. Дипломе и друге награде са учешћа на  такмичењима ученика, које се налазе у календару такмичења ученика (у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја) у претходно завршеном разреду;
 4. Потврда о владању у установи – Дому ученика, током предходне школске године, односно награде и похвале са учешћа у активностима и изречене васпитно-дисциплинске мере (за ученике који су уписани у II, III или IV разред средње школе).

Неблаговремене, непотпуне и од неовлашћеног лица поднете пријаве, неће се разматрати.

Ученик приликом усељења у установу доставља лекарско уверење о општем здравственом стању, са назнаком да је здравствено способан за боравак у установама колективног смештаја (не старије од 15 дана) и извод из Матичне књиге рођених.

Напомена: Ученици који према правилницима о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања имају обавезу обављања професионалне праксе, која се бројчано оцењује и улази у укупан просек оцене, обавезни су да се пријаве у првој расподели, а њихово рангирање обавиће се у другој расподели, када достављају сведочанства. Ученицима који се не пријаве у периоду од 08. до 19. јула, неће се накнадно примати пријаве.

Пријављивање кандидата на конкурс обавиће се у следећим роковима:

 • за прву расподелу – од 08. до 19. јула 2020. године,
 • за преостала слободна места – од 24. до 27. августа 2020. године,
 • за осетљиве друштвене групе, за оне који нису добили смештај у првој расподели од 24. до 27. августа 2020. године.

Пријем докумената је од 08. до 19. јула 2020. године радним даном од 8:00 до 14:00 часова у Дому ученика (тел.037-3555 350), осим 09. и 10. јула где ће се пријем документа вршити у холу Средње школе од 8:00 до 15:00 часова.