ВАСПИТНИ РАД

Васпитни рад  је организован у  3 васпитне групе, за које су одговорни васпитачи. Васпитним радом унутар група, тежи се подстицајном, креативном и сарадничком односу међу ученицима и њиховим васпитачима како би се сваком ученику омогућио индивидуални напредак и одрастање у самоостварену и задовољну особу.

Организацију васпитног рада одређују општа и интерна усмереност за унапређивање васпитног процеса и његове ефикасности за свестрани развитак личности, прихватање савремене технологије рада и услова у којима ће ученик бити истински субјекат, непосредни учесник одлучивања о питањима живота и рада, сарадник и активни учесник у процесу васпитања.

Основе васпитног програма јесу основа за:

1) доношење програма васпитног рада у школи са домом и у дому ученика;

2) вредновање квалитета васпитног рада у школи  са домом и у дому ученика.

Програм је организован у четири области које чине окосницу васпитног рада у школи са домом и у дому ученика. Свака област има циљеве (остварује их васпитач), очекиване исходе (достиже их ученик, а  васпитач их користи  за планирање и вредновање сопственог рада) и препоручене теме (користи их васпитач за планирање и реализацију својих активности).

Циљ васпитног рада у школи са домом и у дому ученика је:

  • обезбеђивање оптималних услова за доступније, ефикасније и квалитетније образовање и васпитање ученика;
  • оспособљавање ученика за успешно функционисање у условима одвојености од породице и сналажење у различитим проблемским ситуацијама;
  • подршка развоју личности ученика у складу са узрасним и личним потребама, индивидуалним карактеристикама и интересовањима;
  • јачање компетенција ученика које доприносе социјалној интеграцији.

 

Области васпитног рада и циљеви по областима

Адаптација на живот у Дому

  • Подршка процесу прилагођавања ученика на живот у дому и окружењу у коме су дом и школа.

Учење и школска успешност

  • Помоћ ученицима да самостално и успешно уче,постижуобразовне резултате и изграде одговоран однос према школским обавезама и сопственом професионалном развоју.

Животне вештине

  • Оспособљавање ученика за активан и одговоран однос према сопственом и туђем животу кроз стицање различитих животних вештина.

Живот у заједници

  • Оснаживање ученика за социјалну интеграцију.