ОБРАСЦИ И ПРОПИСИ

Списак закона и прописа у области ученичког и студентског стандарда

 

ЗАКОНИ

 • Закон о ученичком и студентском стандарду – („Службени гласник РС“, 18/2010, 55/2013, 27/2018 и 10/2019 – 02. 2019)

Остали везани закони

 • Закон о Средњој школи („Службени гласник РС“, 101/2005, 72/2009 и 55/2013 – 009.2013)
 • Закон о Средњем образовању и васпитању („Службени гласник РС“, 55/2013, 101/2017 и 27/2018 – 01.2019)

 Колективни уговори

 • Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика („Службени гласник РС“, број 21/2015)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ 

Смештај и исхрана

 • Правилник о смештају и исхрани ученика и студената („Службени гласник РС“, 36/2010 и 55/2012 – 006. 2012) 

Стандарди исхране 

 • Правилник о стандардима квалитета исхране ученика и студената („Службени гласник РС“, 67/2011 – 21.09.2011)

Цена услуга

 • Правилник о условима и начину утврђивања цене услуга у установама ученичког и студентског стандарда („Службени гласник РС“, 108/2016 – 06.01.2017)

НАПОМЕНА – не може се применити у потпуности и доноси се решење о финансирању

 

Простор и опрема (нормативи) 

 • Правилник о ближим условима за оснивање, почетак рада и обављање делатности у погледу простора и опреме за домове ученика и студентске центре („Службени гласник РС“, 90/2011 – 012.2011) 

Инспекцијски и стручно-педагошки надзор 

 • Правилник о стручно-педагошком надзору („Службени гласник РС“, број 34/12);
 • Правилник о обрасцу легитимације просветног инспектора и просветног саветника („Службени гласник РС“, број 70/11) – само за просветног саветника
 • Правилник о обрасцу легитимације инспектора („Службени гласник РС“, број 90/13);
 • Правилник о Протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање („Службени гласник РС““, број 30/10). 

Евиденција 

 • Правилник о садржају и начину вођења евиденције и издавању ученичке и студентске картице у дому ученика и студентском центру („Службени гласник РС“, 29/2011 и 90/2013 – 10.2013)

Категоризација објеката 

 • Правилник о стандардима за категоризацију објеката ученичког и студентског стандарда („Службени гласник РС“, 1/2012 – )

Кредити и стипендије 

 • Правилник о ученичким и студентским кредитима и стипендијама („Службени гласник РС“, бр. 46/10, 47/11, 56/12 и 75/13);
 • Правилник о стипендијама за изузетно надарене ученике и студенте („Службени гласник РС“, бр. 75/13); 

Стручан рад,  критеријум и дозволе за рад

 • Правилник о врсти образовања васпитача и стручних сарадника и условима и критеријумима за избор стручног сарадника – асистента у дому ученика („Службени гласник РС“, 77/2014 – 008. 2014) 
 • Правилник о програму рада психолога и педагога у дому ученика („Службени гласник РС“, 2/2016 – 16.01.2016)
 • Правилник о дозволи за рад васпитача, психолога и педагога у дому ученика („Службени гласник РС“, 37/2016 – 17.04.2016)
 • Правилник о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 88/2017, 27/2018 и 10/2019 – 02.2019

СПИСАК ОПШТИХ АКАТА УСТАНОВЕ У ПРИМЕНИ

 Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика

 • Политика безбедности хране – 25.04.2017
 • Политика квалитета – 04.04.2017