ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ

Пољопривреда, производња и прерада хране

Образовни профил: Пољопривредни техничар

Трајање: четири године

Циљ образовања: Циљ стручног образовања за образовни профил је оспособљавање ученика за организовање и спровођење биљне и сточарске производње у комбинатима и на газдинствима.
Ученици се оспособљавају за:

 • примену теоријских знања у практичном контексту;
 • ефикасан рад у тиму и групним ситуацијама;
 • преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери;
 • благовремено реаговање на промене у радној средини;
 • препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу;
 • примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада;
 • примену мера заштите животне средине у процесу рада;
 • употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу.

 

Исход: Ученик ће бити у стању да:

 • Организује и спроводи биљну и сточарску производњу у комбинатима и на газдинствима
 • Води документацију у биљној и сточарској производњи
 • Чува здравље и околину у процесу биљне и сточарске производње

Сарадња:

 Запослење: Након завршетка школовања, пољопривредни техничар се може запослити у пољопривредним комбинатима, пољопривредним апотекама , расадницима, фармама као и у свим организацијама које се баве производњом и продајом пољопривредних производа или покренути властиту производњу хране.

Наставак школовања: Ученици који заврше овај образовни профил могу наставити школовање на свим смеровима Пољопривредног факултета као и на свим факултетима природних и друштвених наука.

Образовни профил:Прехрамбени техничар
Трајање: четири године

Циљ образовања:Оспособљавање ученика за спровођење и контролу квалтета технолошког процеса у прехрамбеној и биотехнолошкој производњи.
Оспособљавање ученика за организовање и производњу полупроизвода и готових производа прехрамбене индустрије.

Ученици се оспособљавају за:
*припрему воде,сировина и помоћних сировина у прехрамбеној и биотехнолошкој производњи.
*испитивање воде ,сировина и намирница:органолептичка и физичко –хемијска испитивања
*утврђивање микробиолошких својстава сировина ,полупрозвода и готових производа
*процес производње прехрамбених производа
*складиштење и чување готових  производа
*паковање прехрамбених производа
*планирање и организовање сопственог рада и рада групе у малом погону прехрамбене и биотехнолошке производње.
Исход:ученик ће бити у стању да:
*организује  и спроводи процес производње у прехрамбеној и радионици
*спроводи хигијенске и заштитне мере у технолошком процесу производње
*планира и организује сопствени рад
*води документацију о прозводњи
*брине о очувању здравља и околине у процесу производње
*одабере и припреми сировине и помоћне сировине по одговарајућој  процедури прехрамбене технологије
*измери сировине и помоћне сировине
*примењује HACCP  и остале важеће стандарде у свим фазама производње
*пакује готове производе у одговарајућу амбалажу
*складишти готове производе
*контролише услове у складишту
*одржава хигијену технолошког постројења
*лоцира неправилности у процесу производње и интервенише
*припреми радно место
*планира начин и динамику сопственог рада  и рада групе у малом погону

Сарадња:са фабрикама за прераду воћа ,поврћа, и производњу  уља,сокова ,вина,јаких  алкохолних пића,чоколаде,бомбона,кекса, хлеба,пецива ,тестенина и сродних производа,шећера, пива,органских  киселина, фабрикама  за прераду воде.

Запослење:у фабрикама  које се баве  прерадом сировина и производњом  прехрамбених производа,и  лабораторијама  фабрика за контролу сировина,полупроизвода и готових производа.Покретање ,планирање и организовање  сопствене производње у малом погону.

Наставак школовања:По завршетку школовања стиче се диплома прехрамбеног
техничара која оставља могућност запослења или даљег школовања на високим школама и факуктетима у струци и ван ње.

 

Образовни профил:Виноградар-винар

Школа је смештена у винородној  Жупи вековима познататој по засадима винограда и добром вину.

Школа је подигла 7 хектара под чокотима винове лозе, опремила подрум за прераду грожђа и производњу вина и лабораторију.Жупски крај има 70 винарија и 2000хектара под чокотима винове лозе.Перспектива земље мора  бити пољопривреда ,па потребе за развојем привреде,пољопривреде  и винског туризма указују на потребу стручњака овог образовног профила.

Трајање:4 године.

Ученици се оспособљавају за:

1.Производњу садног материјала винове лозе.

2.Производњу грожђа.

3.Прераду грожђа у вино и друге производе од грожђа(суво грожђе,сок,вињак, ракије,винско сирће ,конзервисана шира).

Ученик производи садни материјал,припрема земљиште за сађење винограда,сади,негује,штити виноград.У право време бере грожђе,производи вино и друге производе од грожђа,контролише грожђе,вино и друге производе.

Исходи учења: Ученик ће бити у стању да

1.Стекне  компетенције  неопходне за квалитетан рад у занимању и обављању одређених послова.

2.Стекне услове за наставак школовања и  оспособљавање за целоживотно учење.

3.Стекне знање и вештине неопходне за даље учење и професионални развој.

4.Припрема се за рад -примењује стечена знања на часовима  теоријске,практичне  и блок наставе.

Сарадња:Ученици праксу обављају  на школској економији али и у склопу сарадње са околним винаријама.На професионални развој утичу излети и посете винаријама ван Жупског краја у организацији школе.Школа сарађује са Вино Жупом.Важно је напоменути сарадњу и размену ученика  са братским школама :

СОЗШУ-Горче Петров(Кавадарци),Средња пољопривредно-прехрамбена школа(Сомбор).Школа има потписан протокол о сарадњи са школама:ЈУ Пољопривредна и медицинска  школа

Брчко-дистрикт Босна и Херцеговина,Кметијска школа Грм ин биотехнишка гимназија(Словенија), ЈУ Средња стручна школа Бар(Црна Гора),Пољопривредна школа Приштина (Лешак).

Важно је напоменути сарадњу са Пољопривредним факултетом

У Београду(огледно добро Радмиловац).Сарадња са школама у окружењу даје могућност размене искустава,стечених знања и вештина и њихову примену у пракси, као и развијање предузетничког духа.Ученици учествују на сајмовима вина  као промотери произведеног школског вина.Могу самостално да представе и опишу квалитет вина са свим  карактеристикама (сорта грожђа,начин гајења,примењене агро –техничке мере, време бербе,технолошки поступак производње вина,нега вина, чување вина,складиштење вина,физичко –хемијске карактеристике).

Запослење :Ученик може да ради у расадницима винове лозе,винским подрумима,винаријама, производним погонима који  се баве производњом вина и других производа од грожђа(конзервисана шира,ракије, вињак,сирће, суво грожђе,сок). Ученик може вршити физичко-хемијску анализу  земљишта ,грожђа,вина и  других производа од вина што даје могућност за рад у лабораторији.

Ученик може да остане на породичном имању и да настави сопствену производњу грожђа, вина и других производ од грожђа.

Наставак школовања:Поред стеченог знања за квалитетно обављање посла ученик стиче знање и за квалитетан наставак школовања на високим школама и факултетима-пољопривредни и технолошки факултет.

 
Наставак школовања:

 

Образовни профил: Пекар

Трајање: Три године

Циљ образовања: Оспособљавање ученика за производњу хлеба.пецива и других пекарских производа у области технологије пекарства.

Ученици се оспособљавају да:

*спроводе хигијенске , заштитне и еколошке  мере при производњи пекарских производа
*планирају и организују сопствени рад
*производе хлеб од пшеничног брашна,хлеб од других врста брашна и специјалне врсте хлеба
*производе пецива од квасног.лиснатог и вученог теста
*производе фине пекарске производе

Исход: Ученик ће бити у стању да:

*спроводи хигијенске мере при производњи пекарских производа
*припрема и дозира сировине(ручна припрема и додавање састојака,припрема маса за колаче и надава за пецива и управљање аутоматским уређајима)
*обради тесто и надгледа печење
*примењује HACCP и друге важеће  стандарде у производњи
*планира и организује сопствени рад у пекари
*води потребну документацију у пекарској производњи
*брине о очувању здравља и околине

Сарадња: Током школовања ученика остварена је сарадња са приватним пекарама,фабрикама за производњу хлеба, пецива, колача и тестенина.

Практична и блок настава обавља се у школској радионици и приватним пекарама.

Запослење: Ученик по завршетки овог образовновног профила може да се запосли у пекарској индустрији,пекари,трговни(продаја пекарскх прозвода) или да покрене сопсввену пекарску производњу.

Наставак школовања: Ученик по завршетку овог образовног профила може уписати доквалификацију .

Пекар је дефицитарно занимање за којим на тржишту  влада  велика потражња у државном и приватном сектору.

Образовни профил: Оператер у прехрамбеној индустрији

Трајаље: Три године

Циљ образовања: оспособљавање ученика за спровођење хигијенских ,заштитних и еколошких мера у технолошком процесу производње и прераде прехрамбених  производа,производњу полупроизвода и готових   прехрамбених производа.

Оспособљавање ученика за планирање и организацију послова у сопственој производњи прехрамбених производа.

Ученици се оспособљавају да:

*спроводе хигијенске ,заштитне и еколошке мере у технолошком процесу прехрамбене производње.
*производе полупроизводе и готове прехрамбене производе.
*планирају и организују сопствени рад у производњи прехрамбених  производа.

Исход: ученик ће бити у стању да:

*одржава личну хигијену  и хигијену простора.
*проверава исправност машина.
*дозира сировине и помоћне сировине.
*припрема амбалажу
*складишти полупроизводе и готове производе
*води документацију.
*пакује и етикетира полупроизводе и готове производе
*врши одабир основних  помоћних сировина
*сортира и одлаже отпад на одговарајући начин
*примењује HACCP и друге важеће стандарде у свим фазама производње.

Сарадња: Са фабрикама за прераду воћа и поврћа и производњу  прехрамбених производа,фабрикама за прераду воде (La Fontana,водоводи Митрово Поље и Мајдево),са фабриком за производњу минералне ’’Врњци’’ и’’Мивела’’.

Запослење: У фабрикама за прераду воћа и поврћа,производњу полупроизвода и готових производа,у погонима за паковање и складиштење полупроизвода и готових  производа.Ученик може да планира и организује сопствени рад у мини погону.

Наставак школовања: Ученици  образовање настављају на високим струковним школама за прехрамбену струку,угоститељство,хотелијерство и сл.