СЛОБОДНО ВРЕМЕ

Слободне ученичке активности пружају посебне могућности за васпитање ученика, јер задовољавају многе потребе младих, како у погледу личних циљева, тако и у погледу њиховог друштвеног формирања. У њима се развијају ученичке сколоности и способности, интересовања, самосталност, самоиницијативност, стваралаштво и колективизам. Учешће на разним културним и спортским манифестацијама, такмичењима, домијадама, омогућује нашим ученицима да препознају себе као тим, да истакну своја постигнућа, да промовишу себе.

Ученицима су доступне многобројне секције које се реализују у зависности од интересовања ученика која исказују анкетом на почетку школске године. За секције су обезбеђени простор и неопходни реквизити за њихову реализацију. Секције које су на располагању ученицима су: мали фудбал, кошарка, стони тенис, шах, литерална, драмско-рецитаторска, ликовна.