ПОЈЕДИНАЦ, ГРУПА И ДРУШТВО

Циљ учења изборног програма Појединац, група и друштво је оспособљавање ученика за критичко сагледавање места појединца и група у друштву, њихових улога, права, одговорности, међузависности, ради развијања знања и вештина, вредности и ставова неопходних за конструктивно учешће у различитим ситуацијама својственим савременом динамичном друштву.

По завршетку програма ученик ће бити у стању да:

  • Аргументовано дискутује о друштвеним појавама имајући у виду позицију појединца, групе и друштва;
  • Уочава и анализира различите врсте интеракцијиских процеса у друштву и међузависност између појединца, групе и друштва.
  • Препозна начине утицаја и манипулације појединаца, групе и друштва;
  • Илуструје на примерима и примени у реалним ситуацијама механизме разградње негативних друштвених стереотипа;
  • Исказује просоцијалне ставове, вредности, осетљивост за етичко просуђивање;
  • Препознаје специфичности истраживања у друштвеним наукама

Први разред (37 часова)

Модули:

  1. Од узора и идола до вођа и следбеника
  2. Усамљеност, одбаченост, отуђеност

Други разред (37 часова)

Теме:

  1. Лекције прошлости, перспективе будућности
  2. Култура и идентитет