Примењене науке

-ако желите да на свет гледате очима научника, постављате истраживачка питања и задатке, тумачите резултате научних истраживања са различитих аспеката, показујете резултате истраживања, сарађујете у тиму, критички процењујете сопствени рад и рад сарадника у групи, дизајнирате и реализујете сопствене пројекте, користите платформе за умрежавање и хоризонтално учење,

ово је прави изборни програм за Вас !

По завршетку програма ученик ће бити у стању да:

− демонстрира разумевање појмова фундаментална и примењена наука;

− процењује значај и утицај научних достигнућа на свакодневни живот;

− демонстрира разумевање значаја примене зелених принципа у оквиру нових научних и технолошких достигнућа;

− истражује, анализира и критички процењује резултате истраживања;

− прикупља, анализира и обрађује резултате мерења;

− осмишљава и предузима истраживање у решавању проблема, одговорно се односећи према свом животу, животу других и животној средини;

− искаже и образложи позитиван став према стицању научних знања и примени научне методологије.

 

Кључне речи: научни метод, примењене науке, научник/истраживач/проналазач, технологија, иновације, животна средина.

Корелација: биологија, хемија, физика, математика, информатика и рачунарство, матерњи језик, страни језик, историја, географија.